Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Kita

PATVIRTINTA

Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus

2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-131

 

 

MARIJAMPOLĖS „ŽIBURĖLIO“MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

 EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2017 – 2019 METAMS

 

Eil. Nr.

Prevencijos priemonės pavadinimas

Atsakingas vykdytojas, kiti vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pastabos

2017 metai

2018 metai

2019 metai

PRIEMONĖS, KURIŲ TIKSLAS STIPRINTI CIVILINĖS SAUGOS PARENGTĮ

 

1

Parengti ir patvirtinti Centro ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą 2017-2019 m. laikotarpiui.

Direktorius

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Iki 2017-03-13

 

 

 

2

Prireikus organizuoti ūkio subjekte (įstaigoje) pirminius gelbėjimo darbus, darbuotojų (lankytojų, klientų ir pan.) evakuaciją, patikslinti evakuacijos planus.

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

 

3

Kasmet patikslinti Centro ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą.

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus teisės aktams

4

Savalaikiai užpildyti turimus gesintuvus ir, esant reikalui, skirti lėšas naujiems gesintuvams įsigyti.

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Kartą per metus

Kartą per metus

Kartą per metus

 

5

Įrengti Centro patalpose garsinį signalą pavojaus skelbimui

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Darbuotojas atsakingas už elektros ūkį

 

Iki

2018-09-01

 

 

6

Užtikrinti Centro teritorijos žaliųjų plotų priežiūrą ir savalaikį nušienavimą, augalų priežiūrą.

Kiemsargis

Nuolat

Nuolat

Nuolat

 

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS IR DARBUOTOJŲ MOKYMAS, PASIRENGIMAS VALDYTI EKSTREMALIAS SITUACIJAS

7

Organizuoti 2 valandų privalomuosius kasmetinius civilinės saugos mokymus ūkio subjekto (įstaigos) darbuotojams, pagal PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ patvirtintą mokymo programą (Žin., 2011, Nr. 24-1200)).

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Kartą per metus   kovo mėn.

Kartą per metus   balandžio mėn.

Kartą per metus   gegužės mėn.

 

8

Organizuoti civilinės-gaisrinės stalo pratybas . (pasiliekant galimybę tikslinti pratybų temą bei datą).

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Kartą per metus

 

 

Kartą per metus

 

Organizuojamos ne rečiau kaip kartą per metus, išskyrus kai rengiamos funkcinės pratybos

9

Organizuoti funkcines pratybas (pasiliekant galimybę tikslinti pratybų temą bei datą).

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

 

Kartą per metus

 

 

Organizuojamos ne rečiau kaip kas dveji metai pagal pratybų planą

PAVOJINGOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMOS LIGOS PROTRŪKIO VALDYMAS

10

Informuoti darbuotojus apie galimybę pasiskiepyti sezoninio gripo vakcina siekiant išvengti ligų protrūkio.

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

 

11

Vykdyti Visuomenės sveikatos biuro nurodytas priemones gresiant ar atsiradus pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos protrūkiui ir paskelbus epidemiją.

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Vaikų slaugytojas

Centro personalas

Gavus nurodymą

Gavus nurodymą

Gavus nurodymą

 

12

Vykdyti prevencines priemones siekiant apsisaugoti nuo gripo epidemijos.

Vaikų slaugytojas

Centro personalas

Gavus darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą nurodymą

Gavus darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą nurodymą

Gavus darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą nurodymą

 

KITA VEIKLA

13

Dalyvauti savivaldybės ESK, ESOC posėdžiuose, savivaldybės administracijos organizuojamuose metodiniuose pasitarimuose, CS pratybose bei kituose su civiline sauga susijusiuose renginiuose.

Direktorius

Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

 

14

Paskelbti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą Centro internetinėje svetainėje.

Darbuotojas atsakingas už informacijos įkėlimą į Centro svetainę

2017-04

 

Atnaujinus planą

Atnaujinus planą

 

15

Teikti informaciją ir pranešimus savivaldybės administracijos Civilinės mobilizacijos tarnybos specialistams apie gręsiančią ar susidariusią mokykloje ekstremaliąją situaciją.

Direktorius

Įvykus incidentui

Įvykus incidentui

Įvykus incidentui

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com