Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Mokiniai, turintys ugdymosi sunkumų, elgesio ir emocijų, judesio ir padėties, klausos, kalbos ir kalbėjimo ir kitus sutrikimus, mokomi: integruotai bendrojo lavinimo  pradinėse klasėse, pritaikant ir  individualizuojant ugdymo programas, ugdymo  metodus ir suteikiant papildomą specialiąją, specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą. Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą ir ugdomiems bendrojo lavinimo specialiosiose lavinamosiose klasėse pagal Bendrojo lavinimo individualizuotą programą, atskiros veiklos planuojamos atskiriems ugdymo metams (klasei). Šios veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į mokinio poreikius, sveikatą:

 

Jungtinė 1-4 lav.

klasė

Jungtinė 5-7

lav. klasė

 

Jungtinė 8-10

lav. klasė

Ugdymo metai, Dalykai klasė         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dorinis ugdymas (tikyba)

1

1

1

1

1

1

 1

1

1

1

Komunikacinė veikla

5

5

5

5

5

5

 5

5

5

5

Pažintinė veikla

4

4

4

4

5

5

 5

5

5

5

Orientacinė veikla

3

3

3

3

3

3

 3

3

3

3

Meninė veikla

4

4

4

4

4

4

 4

4

4

4

Fizinė veikla

3

3

3

3

2

2

 2

2

2

2

Minimalus  pamokų skaičius mokiniui

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui

21/23

21/23

21/23

Neformalusis švietimas

2

2

2

Individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama po 2 pamokas per savaitę kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, žymių ar labai žymių judesio ir padėties sutrikimų. Šiems mokiniams pagalbą teikia judesio korekcijos pedagogas. Individualioms logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedinę pagalbą teikia logopedas. Mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių,  pagalbą teikia mokytojo padėjėjas.

Socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas

 Centras, įgyvendindamas Socialinių įgūdžių ugdymo programą, ugdymo turinį planuoja veiklomis ir atskiros veiklos planuojamos ugdymo metams (klasei):

                              Ugdymo metai

Dalykai /Veiklos sritis

I- mokymo metai

 

Bendrasis ugdymas

12

Dorinis ugdymas

1

Komunikacinė veikla

3

Pažintinė veikla

2

Orientacinė veikla

1

Meninė veikla/technologijos

2

Fizinė (sveikatos stiprinimo) veikla

3

Mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti skiriama veikla

 

Socialinio technologinio (darbinio), meninio ugdymo veikla:

12

 

Meninio ugdymo veikla

4

Buities kultūra/savitvarka

4

Namų ruoša/namų ūkio darbai

4

Iš viso

24

Neformalusis švietimas

2

 

 

           

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com