Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Darbo tvarkos taisyklės

  PATVIRTINTA

Marijampolės ,,Žiburėlio” mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2014-05-16  įsakymu Nr. V-117

MARIJAMPOLĖS ,,ŽIBURĖLIO” MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I.BENDROJI DALIS

 

 1. Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro Darbo  tvarkos taisyklės-centro darbą reglamentuojantis dokumentas, apibrėžiantis įstaigos struktūrą, organizacinius klausimus, ugdymo proceso organizavimą, bendruomenės bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas.
 2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais,, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiomis Tvarkos taisyklėmis.
 3. Steigėjas – Marijampolės savivaldybės taryba, kodas – 8862043, adresas – J.Basanavičiaus a. 1, LT-4520, Marijampolė.
 4. Mokymo forma – dieninė.
 5. Įstaigos veiklos sritis-švietimas (kodas 85). Pagrindinės paskirtis-pagrindinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras, kita paskirtis-ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis darželis, pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla-daugiafunkcis centras.

                        Veiklos rūšys:

                  5.1.  ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

                  5.2.  priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

                  5.3.  pradinis ugdymas, kodas 85 20;

                  5.4.  pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

                  6. Įstaiga turi herbinį antspaudą su užrašu: Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras, blanką su savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą.

                  7. Centro veiklą koordinuoja Marijampolės savivaldybės administracija, kodas – 8876911.

                  8. Įstaigos buveinė – R.Juknevičiaus g. 82, LT-68192, Marijampolė.

                  9.  Mokyklai-daugiafunkciam centrui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia įstaigos steigėjas-Marijampolės savivaldybės taryba.

                  10. Mokykloje-daugiafunkciame centre veikia savivaldos institucijos:

                  10.1. mokyklos-daugiafunkcio centro taryba-aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam centro valdymui, padeda spręsti aktualius klausimus. Taryba renkama principu: 3+1+3 (3 mokytojai, 1 mokinys, 3 centre nedirbantys mokinių tėvai). Tėvai į tarybą slaptu balsavimu renkami visuotiniame tėvų atstovų susirinkime, 1 mokinys deleguojamas 4-os klasės mokinių susirinkime, mokytojai-mokytojų tarybos posėdyje. Visi centro tarybos nariai renkami atviru balsavimu 2-iems mokslo metams. Taryba dirba vadovaudamasi savo nuostatais.

                  10.2. Mokytojų taryba-nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija  mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti, aptarti mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio, mitybos klausimus, svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo(si) problemas.

                  10.3. Centro bendruomenės nariai gali burtis į profesinę organizaciją. Dirba ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių ir lavinamųjų  klasių mokytojų metodiniai būreliai.

                  11. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, kolektyvinė sutartis, pareigybės aprašymas ir  saugos darbe instrukcijos.

                  12. Asmuo, priimamas dirbti centre supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareigybės aprašymu, saugos darbe instrukcijomis ir, jam sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų, kiek jos apimamos šiuose aktuose.

                  13. Klausimus, susijusius su Darbo tvarkos taisyklių taikymu sprendžia įstaigos direktorė jai suteiktų teisių ribose.

 

II. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA

 

 1. Centro  struktūrą sudaro:

14.1. administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus

pavaduotojas ūkiui, vyriausiasis buhalteris, buhalteris,  sekretorius)

14.2 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių ir jungtinių lavinamųjų

klasių mokytojai, pagalbos mokiniui  specialistai, psichologai, socialinio, meninio ugdymo pedagogai;

14.3. aptarnaujantis personalas: bibliotekininkas, vaikų slaugytojas, virėjai, pagalbinis

darbininkas, naktinė auklė, valytojas, budėtojas, vairuotojas, kiemsargis, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, elektrikas, operatorius kompiuterių priežiūrai, sandėlininkas, skalbėjas, auklėtojo padėjėjas, mokytojo padėjėjas

15.   Centro  darbo trukmė – 5 darbo dienų savaitė.

16. Mokykla-daugiafunkcis centras dirba 10.30 val., 12.00 val. ir 24.00 val., darbą pradeda 6.30 val.

17. Mokykloje-daugiafunkciame centre  funkcionuoja:

17.1. specialiosios paskirties ikimokyklinės grupės vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos, klausos, kompleksinių sutrikimų;

17.2. bendrojo lavinimo ikimokyklinės grupės su integruotais specialiųjų poreikių turinčiais vaikais;

17.3. dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, viena iš jų- specialioji;

17.4. ketverių metų pradinė mokykla su integruotais mokiniais, turinčiais specialiuosius ugdymo(si) poreikius;

17.5. trys jungtinės specialiosios lavinamosios klasės vaikams ir jaunuoliams, turintiems vidutinę ir žymią protinę negalę;

17.6. savaitinė grupė mokiniams, kurių tėvai dirba pamaininį darbą, toliau (ne miesto ribose) gyvenantys specialiųjų poreikių mokiniai, vaikai ir mokiniai, gyvenantys rizikos grupėms priskirtose šeimose, pagal paduotus tėvų prašymus, bei budinti grupė ikimokyklinukams.

18. vaikai į specialiojo ugdymo grupes, klases priimami vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos 2000-02-22 įsakymu Nr. 158 “Dėl specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą tvarkos” bei Marijampolės PPT išvadomis apie vaiko raidos sutrikimus.

 

III. PATALPŲ ATIDARYMO IR UŽDARYMO LAIKAS

 

19. Įstaigos patalpos atrakinamos 6.30 val. ir užrakinamos 20.00 val.

20. Patekti į įstaigos patalpas ne darbo metu galima tik direktoriui leidus.

 

IV.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

21. Mokykla-daugiafunkcis centras vadovaujasi pačių sukurtomis ikimokyklinio ugdymo programomis, Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis  programomis, pritaiko ir individualizuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdimo(si) poreikių. Prevencinės programos, žmogaus sauga ir sveikatos ugdymo bendroji programa  integruojamos į pradinio ugdymo bendrosios programos dalykus, klasės valandėles.

22. Mokslo metų pradžią, atostogas ir jų trukmę reglamentuoja mokslo metų Ugdymo planas.

23. Mokslo metai mokykloje-daugiafunkciame centre skirstomi pusmečiais. Pusmečių trukmę, pritarus centro tarybai, nustato direktorius.

24. Mokykloje-daugiafunkciame centre pamokos prasideda 8.00 val.

25. Pirmoje klasėje pamokos trukmė – 35 min., antroje, trečioje, ketvirtoje klasėse pamokos trukmė – 45 min.

26. Pamokų laikas:

      1 pamoka         – 8.00   – 8.45;

      2 pamoka         – 8.55   – 9.40;

      3 pamoka         – 10.00 – 10.45;

      4 pamoka  – 10.55 – 11.40;

      5 pamoka         – 12.00 – 12.45.

27. Papildomas ugdymas pradinėse klasėse pagal ugdymo planą vyksta praėjus pusei valandos po pamokų.

28. Pamokų laikas lavinamosiose klasėse:                                       

      1 pamoka         – 8.00 – 8.40    (1-ai klasei-8.35)                     

      2 pamoka         – 8.50 – 9.30                                                  

      3 pamoka         – 9.50 – 10.30                                                 

      4 pamoka         – 10.50 – 11.30                                               

      5 pamoka – 11.40-12.00

29. Tėvams (globėjams) pageidaujant, veikia pailgintos darbo dienos grupė moksleiviams, budinti grupė ikimokyklinukams ir savaitinė grupė mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniams.

30. Mokinių gebėjimai, pagal pateiktus mokinių ir tėvų pageidavimus, plėtojami meninės saviraiškos, sporto, gamtosauginiame, bendravimo, socialinių  ir darbinių įgūdžių būreliuose.

31. Mokykla-daugiafunkcis centras nedirba šeštadienį, sekmadienį ir Vyriausybės patvirtintų Valstybinių ir religinių švenčių dienomis.

32. Išsiųsti mokinius iš pamokos įvairiais reikalais  draudžiama. Mokinio išsiuntimas iš pamokos laikoma darbo drausmės pažeidimu.

33. Mokytojui susirgus, esant atostogose ar dėl rimtos priežasties nesant darbe, jį pavaduoja: mokytoją-mokytoja, auklėtoją-auklėtoja.

34. Ugdymo proceso tobulinimui, mokytojų kompetencijų lavinimui sudaromos sąlygos 5-ias dienas metuose  kelti kvalifikaciją.

 

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO – ATLEIDIMO TVARKA

 

35. Dirbantieji savo teisę į darbą realizuoja sudarydami su direktoriumi Darbo sutartį, kurioje susitaria dėl  tam tikrų pareigų, darbo funkcijų. Su materialiai atsakingais darbuotojais sudaroma ir materialinės atsakomybės sutartis.

36. Stojantysis dirbti privalo pateikti prašymą raštu, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, pasą ar asmens kortelę.

37. Asmuo, neturintis bent vieno iš minėtų dokumentų į darbą nepriimamas, draudžiama eiti tarnautojo pareigas Centre asmeniui, jeigu jį sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), jeigu jų tarnyba kartu yra susijusi su vienu iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą.

38. Sutartyje nurodoma priėmimo data, darbo funkcijos (pareigos, profesija), sutartas atlyginimas, sutarties terminas. Jei priimama bandomajam laikotarpiui, sutartyje pažymima jo trukmė. Bandomasis laikotarpis turi tęstis ne ilgiau 3 mėnesių (įstatymų nustatytais atvejais-ne ilgiau, kaip 6 mėnesiai).  Darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį bandomojo laikotarpio metu, įspėjęs administraciją raštu prieš tris dienas. Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai. Išbandymas netaikoma asmenims, iki 18 metų, pareigoms konkurso arba rinkimų būdu.

39. Centre gali būti sudaromos neterminuotos, terminuotos (terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo), laikinosios darbo sutartys. Jeigu darbo sutartyje jos terminas nenurodytas arba netinkamai nustatytas, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.  Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas (darbuotojas po atostogų negrįžta į darbą ir kt.).

Sudarius darbo sutartį, administracija darbuotoją pasirašytinai supažindina su Darbo  tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu, išaiškina jo teises ir pareigas, instruktuoja dirbantį saugaus darbo, priešgaisrinės saugos klausimais bei išduoda darbo pažymėjimą.

40. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį įspėjęs administraciją raštu prieš dvi savaites (14 kalendorinių dienų). Pasibaigus įspėjimo terminui, darbuotojas gali nedirbti.

Abiejų pusių susitarimu, įspėjimo laikas gali būti trumpinamas.

41. Darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą ne vėliau, kaip per 3 kalendorines dienas nuo jo padavimo dienos.

42. Savo iniciatyva nutraukdamas darbo sutartį, kai nėra darbuotojo kaltės, darbdavys turi darbuotoją įspėti raštu prieš 2 arba 4 mėnesius.

43. Atleidimo iš darbo diena laikoma paskutinė darbo diena. Jos metu administracija privalo atsiskaityti su darbuotoju, o darbuotojas su įstaiga ir grąžinti darbo pažymėjimą.

44. Kai darbuotojas nesutinka su atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį jis turi teisę sprendimą apskųsti teismui.

 

 

VI. PERSONALO DARBO TVARKA, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS, DARBO SANTYKIAI IR ELGESIO NORMOS, DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

45. Mokyklos-daugiafunkcio centro  darbuotojams nustatyta 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Darbo trukmė administracijai ir aptarnaujančiam personalui – 8 val. , su pietų pertrauka. Darbas, viršijantis šias valandas, nelaikomas viršvalandiniu darbu šiems darbuotojams: direktoriui, vyr. buhalteriui, pavaduotojams ugdymo ir ūkio reikalams. Kiti darbuotojai dirba pagal direktoriaus patvirtintus grafikus.

Darbo laikas negali būti ilgesnis, kaip 40 val. per savaitę, kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti 8 darbo valandų.

Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje, arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė (kartu su pertrauka pailsėti ir pavalgyti) negali būti ilgesnė kaip 12 valandų.

Asmenims, dirbantiems naktį, yra sutrumpintas darbo laikas.  Darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką nustato Vyriausybė.

Gali būti susitariamas ne visas darbo laikas, darbuotojo reikalavimu dėl jo sveikatos būklės pagal medicinos įstaigos išvadą, pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai moteriai, krūtimi maitinančiai moteriai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 3-jų metų, bei darbuotojui vienam auginančiam vaiką iki 14 metų arbą vaiką invalidą iki 16 metų, darbuotojo, slaugančio sergantį šeimos narį, reikalavimu, pagal medicinos įstaigos išvadą.

46. Ikimokyklinių specialiųjų grupių auklėtojos-26 valandas pamainomis, specialieji pedagogai – 27 valandas per savaitę.

47. Pradinėse, lavinamosiose klasėse dirbantys specialieji pedagogai dirba 23 valandas per savaitę.

48. Vaikų fizinės med. slaugytojos dirba 36 valandas per savaitę.

49. Judesio korekcijos pedagogė dirba 26 valandas per savaitę.

50. Darželio integruoto ugdymo grupių auklėtojos dirba 36 valandas per savaitę, pamainomis.

51. Mokytojos, neformaliojo ugdymo pedagogai dirba pagal tarifikuotas valandas.

52. Kitas personalas dirba 40 valandų per savaitę.

53. Darbuotojų darbo laikas nurodytas darbo grafikuose metams.

54. Darbuotojų pareigas, teises, funkcijas, atsakomybę, kvalifikacinius reikalavimus numato pareiginės ir saugos darbe instrukcijos.

55. Darbuotojai darbe vadovaujasi mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatais, pareiginėmis instrukcijomis, Darbo kodeksu ir šiomis taisyklėmis.

56. Švenčių išvakarėse administracijai ir aptarnaujančiam personalui darbo laikas trumpinimas viena valanda.

57. Vėluodamas į darbą ar susirgęs darbuotojas privalo apie tai telefonu Nr. 97206, 97208 ar per kitą asmenį informuoti administraciją.

58. Viršvalandinis darbas draudžiamas, išskyrus šiuos atvejus:

58.1. kai reikia užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, avarijoms ir pavojams ar pašalinti jų pasekmes;

58.2. kai būtina užbaigti pradėtą darbą,  kurio dėl nenumatytos ar atsitiktinės kliūties nebuvo galima užbaigti pamainos metu;

58.3. kai dirbami mechanizmų ar įrengimų remonto darbai, jeigu jiems sugedus, kiti darbuotojai negali dirbti;

58.4. kai reikia atlikti pakrovimo, iškrovimo darbus.

59.  Kiekvienas centro darbuotojas privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus mokyklos vadovybės nurodymus ir savivaldos institucijų spendimus.

60. Centro darbuotojai savo tarpusavio santykius privali grįsti  tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

61. Mokytojams, kitiems centro darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, centro  patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaiginti narkotikais, mokinių akivaizdoje rūkyti, vartoti necenzūrinius žodžius ar kitaip nepadoriai elgtis ir leisti, kad taip elgtųsi mokiniai. Griežtai riboti pašalinių asmenų patekimą į įstaigą ir jos teritoriją, garantuoti efektyvią kontrolę renginių metu.

62. Personalas darbo metu privalo avėti patogią, žema pakulne avalynę.

63. Darbo laikas ir jo panaudojimas:

63.1. įstaigos grupių personalui draudžiama palikti darbo vietą, kol neateis jį keičiantis darbuotojas;

63.2. bendri įstaigos susirinkimai organizuojami 2-3 kartus per metus, arba esant reikalui;

63.3. pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami kiekvieną ketvirtį arba pagal reikalą;

63.4. bendri tėvų susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą per metus arba esant reikalui;

63.5. kasmetinių atostogų trukmė nustatoma pagal galiojančius įstatymus. Atostogų suteikimo eilę nustato administracija iki kiekvienų metų vasario mėn. 1 d., atsižvelgdama į tai, kad nesutriktų normali įstaigos darbo eiga.

64. Darbo metu draudžiama:

64.1. savo nuožiūra, be administracijos leidimo keisti darbo grafiką;

64.2. palikti vaikus be priežiūros;

64.3. atiduoti vaikus ne blaiviems asmenims ir mažamečiams (1-4 klasių) vaikams;

64.4. būti pašaliniams asmenims grupėse be direktorės leidimo;

64.5. vartoti alkoholinius gėrimus ir rūkyti įstaigos patalpose;

64.6. pasivaikščiojimo su vaikais metu būriuotis ir dėl to neatlikti savo tiesioginių pareigų;

64.7. nepagarbiai elgtis susirinkimų metu, trukdyti kalbančiajam, nemandagiai reikšti savo nuomonę.

65. Už pavyzdingą pareigų atlikimą, kokybišką darbą darbuotojai skatinami:

 • padėka (žodžiu, raštu);
 • premijavimas (esant mokos fondo pakankamai ekonomijai ir vadovaujantis premijų skyrimo darbuotojams nuostatais).

                  66. Darbo ir gamybinės drausmės pažeidėjai baudžiami:

 • pastaba;
 • papeikimu;
 • atleidimu iš darbo.

      67. Nuobauda skiriama paaiškėjus pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo išaiškinimo. Darbuotojui skiriant drausminę nuobaudą, jis privalo pasiaiškinti raštu, o jei atsisako rašyti pasiaiškinimą, nuobauda skiriama ir be pasiaiškinimo, surašius aktą. Drausminė nuobauda skiriama įsakymu. Ji galioja vienus metus. Prasikaltęs darbuotojas neskatinamas.

      68. Drausminės nuobaudos skyrimas neatleidžia darbuotojo nuo pareigos atlyginti padarytus nuostolius.

      69. Darbuotojų darbo ir poilsio laikas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. Į darbo laiką įeina: faktiškai dirbtas laikas, tarnybinės komandiruotės, laikas, reikalingas darbo vietai, darbo įrankiams, saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti, privalomų medicininių apžiūrų laikas, stažuotė, kvalifikacijos kėlimas darbovietėje ar mokymo centruose, prastovos laikas, kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.

     70. Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę, o kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti 8 darbo valandų. Išimtis nustato įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinė sutartis.

     71. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per 7 dienas neturi viršyti 48 valandų.

     72. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje, arba vienoje darbovietėje, bet pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė (kartu su pertrauka pailsėti ir pavalgyti) negali būti ilgesnė kaip 12 valandų.  Pagal darbo kodekso 146 straipsnį gali būti nustatomas ne visas darbo laikas.

     73. Darbo grafikus tvirtina administracija, suderinusi su mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų atstovais.

     74. Darbuotojams nustatoma 5 dienų darbo savaitė su 2 poilsio dienomis. Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai viešai skelbiami įsitaigos informaciniuose stenduose.

     75. Darbuotojų poilsio laiko sąvoką, poilsio laiko rūšis, pertraukas, darbą švenčių dienomis, kasmetines minimalias, kasmetines pailgintas, kasmetines papildomas, atostogų suteikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.

     76. Įstaigoje darbuotojams suteikiama ne ilgesnė kaip 2 valandų ir ne trumpesnė kaip  pusės valandos pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Ši pertrauka paprastai suteikiama praėjus pusei darbo dienos (pamainos) laiko, bet ne vėliau kaip po 4 darbo valandų. Darbuotojas šią pertrauką pailsėti ir pavalgyti naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo laiku gali palikti darbo vietą. Ši pertrauka neįskaitoma į darbo laiką.

 

VII.PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

                  77. Administracija privalo:

77.1. sudaryti sąlygas, užtikrinančias gyvybės ir sveikatos apsaugą, užkertant kelią traumatizmui, smurto apraiškoms, kontroliuoti kaip laikomasi sanitarijos ir higienos normų, darbo saugos ir priešgaisrinio saugumo taisyklių, spręsti prevencinio darbo klausimus, vykdant alkoholio, tabako ir smurto prevencijos klausimus, bei organizuoti pagalbos mokiniui, mokytojui ir tėvams teikimą.

77.2. visokeriopai stiprinti darbo ir gamybinę drausme, šalinant darbo laiko nuostolius, imtis poveikio priemonių prieš darbo drausmės pažeidėjus;

77.3. tobulinti ugdomąjį procesą, skleisti gerąją patirtį;

77.4. užtikrinti vaikų ugdymą, darbuotojui gavus nedarbingumo pažymėjimą;

77.5. organizuoti tinkamą vaikų ir darbuotojų maitinimą;

77.6. nustatytais terminais išmokėti atlyginimą;

77.7. palaikyti gerą darbinę – kūrybinę nuotaiką įstaigoje, skatinti darbuotojus dalyvauti įstaigos valdyme.

78. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius atsako už tvarką centre ir už jo veiklą. Jo teisėti nurodymai privalomi visiems centro darbuotojams. Direktorius dirba vadovaudamasis centro nuostatais ir vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

79. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsako už centro bendruomenės politikos įgyvendinimą, sudaro pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius, teikia profesinę pagalbą mokytojams, organizuoja pedagoginį mokinių tėvų (globėjų ar rūpintojų) švietimą, informuoja tėvus ir kitas suinteresuotas institucijas apie mokinius, vengiančius privalomojo mokymosi, ir įstatymų nustatyta tvarka imasi poveikio priemonių. Jo teisėti nurodymai privalomi centro mokytojams. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka funkcijas, reglamentuotas pareigybės aprašyme ir dirba pagal centro vadovo patvirtintą darbo laiką.

80. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui aprūpiną centrą materialiniais ir informaciniai ištekliais, atsako už Centro pastatų, įrenginių, inžinerinių tinklų techninę būklę, inventoriaus ir mokymo priemonių apsaugą, organizuoja pagalbinio personalo darbą, rūpinasi centro sanitarija ir higiena bei jam pavaldžių darbuotojų darbų sauga, aprūpina juos darbo įrankiais, darbo drabužiais, individualiosios saugos priemonėmis. Jo teisėti nurodymai privalomi centro darbuotojams. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atlieka funkcijas reglamentuotas pareigybės aprašyme ir dirba pagal centro direktoriaus patvirtintą darbo laiką.

81. Jei mokinys nutraukia mokymosi sutartį, klasės mokytojas sutvarko šiuos dokumentus:

81.1 paima tėvų prašymą direktoriaus vardu (motyvuotai nurodant tolimesnę mokinio veiklą);

81.2 sutvarko pasiekimų knygelę su pusmečio įvertinimu ir pateikia raštvedei duomenis pažymai užpildyti;

81.3. asmens bylą paruošia persiuntimui;

81.4. dienyne pažymi apie mokinio išvykimą.

82. Baigiantis mokslo metams klasių mokytojos sutvarko dienynus, įrašo reikiamus duomenis. Visą dokumentaciją pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

83. Įvykus incidentui centre, klasės mokytoja, grupės auklėtoja informuoja tėvus tą pačią dieną apie jo vaiko dalyvavimą tame incidente.

84. Klasės mokytoja, grupės auklėtoja imasi visų reikiamų priemonių padėti mokiniui, patyrusiam smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą. Informuoja centro socialinį pedagogą, psichologą, centro administraciją,

85. Rūpinasi klasės, grupės mikroklimatu, padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių problemas.

86. Prieš išvykstant į ekskursijas, išvykas, klasės mokytoja, grupės auklėtoja praveda instruktažą ir įrašo į klasės, grupės dienyną, paruošia visus reikalingus dokumentus pagal ekskursijų, išvykų nuostatus.

87. Neformalaus ugdymo būrelių vadovai tvarko neformalaus ugdymo dienyną ir užsiėmimus veda pagal neformalaus ugdymo tvarkaraštį, patvirtintą direktoriaus.

88. Užsiėmimų metu nepalieka vienų mokinių, atsako už saugią mokinių veiklą, jų sveikatą, tvarką darbo patalpose, inventorių.

89. Įstaigos darbuotojai privalo:

    89.1. dorai ir sąžiningai atlikti pareigas, vykdant pareiginės instrukcijos ir darbų saugos reikalavimus;

       89.2. laikytis darbo drausmės, tvarkos, laiku ateiti į darbą. Laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, laiku ir tiksliai vykdyti administracijos nurodymus, visada būti atidiems vaikams, mandagiems auklėtinių tėvams, įstaigos darbuotojams;

    89.3. griežtai laikytis vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos instrukcijos, civilinės saugos, darbų saugos, darbo higienos ir priešgaisrinio saugumo reikalavimų, kuriuos numato atitinkamos taisyklės ir instrukcijos;

89.4. palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje;

89.5. būti garbingo elgesio, pavyzdžiu darbe, buityje ir viešose vietose;

89.6.turėti  darbo vietoje išduotą darbuotojo pažymėjimą.

90. Įstaigos darbuotojai yra atsakingi už jiems patikėtų vaikų gyvybę ir sveikatą. Mokytojos pilnai atsakingos už mokinių elgesį pamokų ir pertraukų metu, mokinių gyvybę ir sveikatą, vadovėlių išsaugojimą ir grąžinimą į biblioteką.

 

VIII.MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS, TEISĖS IR PAREIGOS, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

 

 91. Atidžiai klausyti mokytojo aiškinimo, kruopščiai ir savarankiškai atlikti visas užduotis, tinkamai elgtis pamokų metu, nevėluoti į jas, laikytis dienos režimo.

92. Dalyvauti klasės renginiuose, padėti draugams.

93. Tausoti centro bei kitą visuomeninį turtą, savo ir draugų daiktus. Saugoti augalus, globoti gyvūnus.

94. Aktyviai dalyvauti popamokinėje veikloje, įdomiai ir prasmingai leisti laisvalaikį.

95. Pavyzdingai, mandagiai elgtis mokykloje, namuose, gatvėje. Sutikus centro darbuotojus, draugus bei pažįstamus sveikintis su jais, būti mandagiais su vyresniais.

 96. Klausyti tėvų, vyresniųjų šeimos narių, padėti jiems namų ruošoje.

97. Būti geru draugu, rūpintis mažesniais.

98. Būti atidžiu, draugišku specialių poreikių turintiems mokiniams klasėje, mokykloje ir, reikalui esant, teikti pagalbą. Pripažinti lygias savo ir specialių poreikių vaikų teises ir jų laikytis.

99. Mokinių teisės:

99.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, siekti įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį pradinį, pagrindinį išsilavinimą;

99.2. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą;

99.3. gauti nešališką mokymosi  pasiekimų vertinimą;

99.4. gauti geros kokybės ugdymą;

99.5. lavintis saviraiškos būreliuose, dalyvauti centro gyvenime;

99.6. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas;

99.7. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

99.8. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymo  krūvį ir darbo vietą;

99.9. įstatymu nustatyta tvarka ginti savo teises.

100. Mokinys, nevykdantis savo pareigų, atsako pagal mokyklos darbo Tvarkos taisykles, mokymosi sutartį ir kitus teisės aktus.

101. Mokiniui draudžiama:

101.1. keiktis, rūkyti, vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas, pirotechnikos priemones;

101.2. teršti centro patalpas ir aplinką, lakstyti, išdykauti, triukšmauti;

101.3. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti kitiems fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą;

101.4. meluoti, apgaudinėti, nusirašinėti, atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus;

101.5. pamokų ir renginių metu naudotis mobiliaisiais  telefonais;

101.6. išeiti iš pamokų ir mokyklos be mokytojo leidimo.

102. Mokiniai skatinami:

102.1. Už gerą ir labai gerą mokymąsi, elgesį, aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje skatinti žodžiu, daryti įrašus sąsiuviniuose, apdovanoti centro padėkos raštu, dovana;

102.2. atkreipti visų mokinių dėmesį į išskirtinai gražų draugo poelgį, gerą mokymąsi, skatinti juo sekti;

102.3. raginti sekti teigiamais literatūrinių veikėjų poelgiais.

103. Mokinių drausminimo priemonės:

103.1. už mokinių elgesio taisyklių nesilaikymą, tyčinį mokyklos-daugiafunkcio centro, draugų asmeninio turto gadinimą duoti žodines pastabas, pranešti tėvams (globėjams), įpareigoti tėvus (globėjus) atlyginti materialinius nuostolius.

 

IX.VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

104. Veiklos priežiūrą atlieka centro administracijos darbuotojai pagal pareigybių aprašymuose nurodytas atskiras veiklos sritis. Kadangi mokytojai  turi didelę pedagoginio darbo patirtį, atsisakoma sistemingos pedagoginio darbo priežiūros.

 

X.MOKINIŲ  ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS

 

105. Mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai 1-4 pradinėse klasėse vertinami taikant formuojamąjį, diagnostinį apibendrinamąjį vertinimą. Apie mokinių mokymosi sėkmę tėvus (globėjus ar rūpintojus)  reguliariai informuoja klasės mokytoja.

 

XI.MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMAS

 

106. Vaikai ir mokiniai maitinami 3 kartus per dieną (pagal tėvų prašymą).

107. Darželio grupių vaikai maitinami:

            pusryčiai           – 8.13 – 8.24 val.;

            pietūs               – 12.13 – 12.25 val.;

            vakarienė          – 16.13 – 16.25 val.

108. Mokiniai maitinami:

            pusryčiai           – 7.40 – 7.45  val.;

            pietūs               – 12.30 – 12.35 val.;

            vakarienė          – 16.00 – 16.10  val. savaitinės grupės vaikams;

            Už vaikų ir mokinių maitinimą atsakinga vaikų slaugytoja.

109. Nemokamas mokinių maitinimas organizuojamas, vadovaujantis Marijampolės savivaldybės socialinių reikalų  departamento socialinės apsaugos skyriaus pateiktais dokumentais.

110. Kiekvienas darbuotojas įstaigoje gali valgyti. Tam reikia parašyti direktoriui prašymą. Už maitinimąsi išrašomi kvitai, kurie turi būti apmokėti einamąjį mėnesį.

 

XII.MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA, VASAROS POILSIO DIENINĖS STOVYKLOS ORGANIZAVIMAS

 

111. Vaikų ir mokinių ūgį atitinkantys baldai, kitas inventorius.

112. Reikiama patalpų temperatūra, patalpų vėdinimas, tinkamas grupių ir klasių apšvietimas.

    113. Pagal režimą buvimas gryname ore, tinkamas protinis ir fizinis krūvis.

114. Sveika mityba, gera sanitarinė-higieninė mokyklos-daugiafunkcio centro būklė.

115. Kartą metuose profilaktiškai tikrinti mokinių sveikatą. Profilaktines ir sveikatingumo priemones atlieka mokyklos-daugiafunkcio centro medikai, vaikų poliklinika.

116. Centro vaikų slaugytojos vykdo bendruomenės švietėjišką darbą mokinių sveikatingumo klausimais.

117. Mokinių sveikatos priežiūrą centre vykdo vaikų slaugytoja vadovaudamasi LR higienos normomis HN 21:2011 ir HN 75:2010

118. Vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla pagal tėvų pageidavimus, organizuojama pasibaigus mokslo metams, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 79:2004 ,,Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

119. Veikiančiai stovyklai vadovauja vadovas (socialinė pedagogė), dirba pedagogai, išklausę ekskursijų ir turizmo vadovų, pirmosios pagalbos suteikimo kursus.

120. Stovykla atidaroma Marijampolės Visuomenės sveikatos centrui išdavus Sveikatos saugos patikrinimo aktą.

121. Vaikų, lankančių stovyklą, maitinimas organizuojamas 3 kartus dienoje pagal valgiaraščius, patvirtintus stovyklos vadovo ir suderintus su Visuomenės sveikatos centru. Maistas ruošiamas Centro virtuvėje, vaikai maitinami vienoje iš pradinių klasių patalpų. Išvykos, žygio metu vaikai aprūpinami maistu bei geriamu vandeniu, būtina turėti žygio pirmosios pagalbos rinkinį.

122. Vaikų dienos režimas stovykloje rengiamas pagal sudarytą planą ir veikla vykdoma pagal numatytą ir stovyklos vadovo patvirtintą programą.

123. Naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytoja turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Centro teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t.y. centre ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokykla turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje  taisykles, mokykla turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones.

124. Pirmąją pagalbą teikia įstaigos vaikų slaugytoja ir įstaigoje tuo metu dirbantys sveikatos priežiūros specialistai.

 

XIII.VAIKŲ IR MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

 

125. Neįgalūs, rizikos grupei priskirtų šeimų mokiniai (pagal tėvų pageidavimą) kiekvieną darbo dieną pagal nustatytą grafiką ryte atvežami, pasibaigus veiklai, parvežami namo centro mokykliniu autobusu.   

 

XIV.NAUDOJIMASIS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO  TURTU, PATALPŲ IR INVENTORIAUS PRIEŽIŪRA

 

126. Mokyklos-daugiafunkcio centro patalpos naudojamos tik pagal paskirtį, t.y. mokinių ugdymui, poilsiui, maitinimui bei kitai mokinių veiklai organizuoti.

127. Inventorius ir įrengimai privalo būti tvarkingi, nesulūžę, veikiantys, saugiai pritvirtinti, nekeliantys pavojaus mokinių ir dirbančiųjų sveikatai.

128. Centro patalpų ir inventoriaus priežiūrą vykdoma vadovaujantis LR Higienos norma HN 21:2011 (bendrojo lavinimo higienos normos ir taisyklės).

129. Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė privalo saugoti ir tausoti įstaigos inventorių, įrengimus, vaizdines ir technines mokymo priemones, visą turtą, jausti atsakomybę už paskirtą naudotis inventorių, patalpų švarą ir tvarką.

130. Atlyginti įstaigai už padarytą materialinę žalą.

 

 

XV.BAIGIAMOJI DALIS

 

131. Darbo  tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

132. Jos skelbiamos viešai stende

133. Darbuotojai turi teisę raštu pasiūlyti administracijai šių taisyklių pakeitimus.

_________________________________

 

 

PRITARTA

,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro  tarybos

2014-05-02  posėdyje, protokolo Nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,