Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Apie mus

VIZIJA

Saugi, demokratiška, besimokanti, atvira kaitai, atliepianti bendruomenės poreikius, puoselėjanti tradicijas bei savitumą įstaiga, kurios veikla orientuota į visapusišką asmens ugdymą.

MISIJA

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras šiuolaikiškai dirbanti, atvira naujiems ugdymo pokyčiams ugdymo įstaiga, kurioje:

  • teikiame kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo paslaugas, tenkinančias mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikius;
  • sudarome kiekvienam mokiniui atitinkančią jo galias ugdymosi aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas taip, kad, pasiekęs atitinkamą brandą, jis galėtų sėkmingai ugdytis toliau, puoselėdamas visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatą;
  • formuojame aiškią ir neišskirtinę nuomonę apie mokinius su negalia visuomenėje.

VERTYBĖS

  • Kiekvieno vaiko ir mokinio ugdymo(si) ir mokymo(si) sėkmė (sąlygų sudarymas mokytis pagal galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų).
  • Saugumas (saugi emocinė ir fizinė mokyklos aplinka).
  • Profesionalumas (aukšta kompetencija, atsakomybė už veiklos rezultatus, rūpinimasis mokiniais, atvirumas pokyčiams, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas).
  • Bendruomeniškumas (solidarumas, sutelktumas ir nusiteikimas siekti bendrų tikslų; geranoriškumu, mokymusi vieniems iš kitų ir kolegialia pagalba grindžiami bendruomenės narių santykiai).
  • Demokratiškumas ir pilietiškumas (dialogo ir susitarimų kultūra, visų mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas priimant sprendimus; lyderystė, pagrįsta pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu).
  • Darnumas (darni bendruomenė, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymo ir elgesio įgūdžius).
  • Sveikata (visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas).

Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. Nr. 1-538 sprendimu, pertvarkius mokyklos-darželio ,,Žiburėlis“ struktūrą, pakeistas mokyklos-darželio pavadinimas ir nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įstaiga vadinama Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras, kurio įsteigimo data-1992-09-01.
Mokyklos-daugiafunkcio centro teisinė forma-biudžetinė įstaiga, priklausomybė savivaldybės mokykla, grupė-bendrojo ugdymo mokykla.
 ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Egidijus Tulickas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Įstaigos tarybos pirmininkė-Rimutė Majauskienė, pirmininkės pavaduotoja Kristina Globienė, sekretorė-Gema Jaraminienė. Tarybos nariai: Sidona Geraltauskienė, Vilija Lapinskienė, Jurgita Kazakevičienė, Domantas Vosylius. Mokyklos-daugiafunkcio centro tipas-pagrindinė mokykla, kitas (ne pagrindinis) tipas ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Mokyklos-daugiafunkcio centro pagrindinė paskirtis-pagrindinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcinis centras, kita (ne pagrindinė) paskirtis ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras.
Mokymo kalba-lietuvių.
Mokymo forma-dieninė, mokymo namuose.
Mokyklos-daugiafunkcinio centro veiklos laikotarpis neribotas.
Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pritaikyta priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pritaikyta pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.


 Centro atributika

Centro himnas

Jau sužibo žiburėlis

Jį mažutės rankos kėlė.

               Švytėk, švytėk, švytėki ir deki viltimi.

               Liepsnok, liepsnok, liepsnoki tu jauna širdimi.

Čia kasdieną švelniai aidi

Skamba muzikos garsai

               Švytėk, švytėk, švytėki ir deki viltimi.

               Liepsnok, liepsnok, liepsnoki tu jauna širdimi.

Čia tvirtės ir augs sparnai,

Saulėj skleisis, kaip žiedai.

               Švytėk, švytėk, švytėki ir deki viltimi.

               Liepsnok, liepsnok, liepsnoki tu jauna širdimi.

                                                 Žodžiai V. Bartninkienė, muzika A. Bekerienė

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com